اخبار برگزیده - آرشیو

عضویت استاد ایرانی در شورای سیاستگذاری علمی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی

عضویت استاد ایرانی در شورای سیاستگذاری علمی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی

دکتر طیبه مصباح‌زاده، دانشیار گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران به عنوان اولین ایرانی به عضویت شورای سیاست‌گذاری علمی کنوانسیون مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد (UNCCD) درآمد.