تلفن های معاونت بین‌الملل

عنوان

شماره داخلی

شماره مستقیم

دفتر معاونت

۳۴۱۱

۳۲۶۰

۶۶۴۶۹۸۰۷

۶۶۴۱۲۷۹۱

فاکس: ۶۶۴۹۸۸۷۳

مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل

۲۹۵۱

۶۶۹۵۳۹۲۴

معاون اداره کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل

۳۸۴۱

۶۶۹۶۳۶۶۴

مدیر کل همکاری‌های بین‌المللی

۳۲۶۰

۶۶۴۱۲۷۹۱

معاون اداره کل روابط بین‌الملل

۲۷۴۹

۶۶۴۰۴۴۸۹

اداره همکاری های بین المللی

۳۷۳۰

۶۶۹۶۳۸۸۹

کارشناس همکاری‌های بین‌المللی

۳۶۸۹

 

اداره امور بین المللی اعضای هیات علمی

۳۸۱۶

۶۶۴۰۴۷۹۰

امور کنسولی

۲۶۳۶

۶۶۴۱۹۶۴۹

اداره دانشجویان بین‌الملل

۳۷۳۱

 

تبادلات دانشجویی (فرصت مطالعاتی، کنفرانس)

۳۲۶۹

۶۶۹۶۳۸۷۳

پذیرش دانشجویان بین‌الملل

۳۷۴۰- ۳۲۶۱

 

حسابداری

۲۶۷۲

۶۶۹۶۳۲۰۲

تشریفات بین‌الملل

۳۴۱۳

۶۶۴۰۴۴۸۹

‌‌‌