تلفن های معاونت بین‌الملل

عنوان

شماره داخلی

شماره مستقیم

دفتر معاونت

61113411

61113260

۶۶۴۶۹۸۰۷

۶۶۴۱۲۷۹۱

فاکس: ۶۶۴۹۸۸۷۳

مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل

61112951

۶۶۹۵۳۹۲۴

معاون اداره کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل

61113841

۶۶۹۶۳۶۶۴

مدیر کل همکاری‌های بین‌المللی

61113260

۶۶۴۱۲۷۹۱

معاون اداره کل روابط بین‌الملل

61112749

۶۶۴۰۴۴۸۹

اداره همکاری های بین المللی

61113730

۶۶۹۶۳۸۸۹

کارشناس همکاری‌های بین‌المللی

61113689

 

اداره امور بین المللی اعضای هیات علمی

61113816

۶۶۴۰۴۷۹۰

امور کنسولی

61113817

۶۶۴۱۹۶۴۹

اداره دانشجویان بین‌الملل

۳۷۳۱

 

تبادلات دانشجویی (فرصت مطالعاتی، کنفرانس)

61113269

۶۶۹۶۳۸۷۳

پذیرش دانشجویان بین‌الملل

و 61113261 61113740

66963664

حسابداری

61112672

۶۶۹۶۳۲۰۲

تشریفات بین‌الملل

61113413

۶۶۴۰۴۴۸۹

‌‌‌