- دوشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۷

 

دانشگاه تهران از بدو تأسیس با نگاهی بین المللی تشکیل و فعالیت‌های بین المللی آن نیز از همان آغاز تأسیس آغاز شد. طرح ایجاد دانشگاه تهران نیز با مطالعه برنامه‌های دانشگاه‌های معتبر آن دوره و با بهره گیری از دانش و تجربه اساتید برجسته ایرانی و بین المللی تهیه گردید. معاونت بین‌الملل دانشگاه در شکل فعلی آن در بهمن ماه ۱۳۸۷ تشکیل گردید، اما در واقع سابقه فعالیت‌های آن به زمان تأسیس دفتر روابط دانشگاهی و بین‌المللی دانشگاه بازمی‌گردد. دفتر روابط دانشگاهی و بین‌المللی دانشگاه نیز فعالیت‌های خود را چند سال پس از تأسیس دانشگاه تهران شروع کرد.