دوره مشترک کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک پردیس کیش با آلمان

لازم است برای آگاهی بیشتر از مشخصات دوره، به این فایل‌ها و دستورالعمل‌ها توجه کافی شود.

فایل ۱

فایل ۲

فایل ۳

فایل ۴