کمیته رتبه بندی دانشگاه

این کمیته از نمایندگانی از معاونت‌های بین‌الملل، پژوهشی، طرح و برنامه، حوزه ریاست و روابط عمومی، مشاور معاون بین الملل دانشگاه در نظام‌های رتبه بندی و همچنین استادان مجرب در زمینه علم سنجی تشکیل شده است. هدف آن بررسی وضعیت و جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های مختلف رتبه بندی و دقت و صحت اطلاعات ارسالی به این نظام‌ها، و آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی برای ارتقای جایگاه دانشگاه در این نظام‌های رتبه بندی می‌باشد. جلسات این کمیته به صورت ماهانه تشکیل می‌شود و خروجی این جلسات به صورت توصیه‌هایی به سایر بخش‌های دانشگاه ارسال شده و یا در اختیار اعضای محترم هیات علمی جهت توانمندسازی آنها برای انجام فعالیت‌های بین‌المللی قرار می‌گیرد.

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت در کمیته

1

دکتر علیرضا نوروزی

مشاور معاون بین الملل دانشگاه در امور نظام‌های رتبه بندی دانشگاهی بین‌المللی

2

دکتر لعبت زبردست

دبیر کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

3

دکتر علی اکبر صبوری

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

4

دکتر بهروز رسولی

مشاور رتبه بندی و عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

5

عبدالمجید اسکندری

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

6

دکتر معصومه ملک

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

7

دکتر سیروس زمانی

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

8

دکتر محمدرضا نقوی

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

9

دکتر محمد مهدی نصیری خونساری 

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

10

دکتر زینب سازور 

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

11

مرضیه عموحاجی عراقی

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی

12

حسن پایروند

عضو کمیته ارتقاء جایگاه دانشگاه تهران در نظام‌های رتبه بندی بین‌المللی