اخبار و رویدادها

تهیه  منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده  توسط استادان دانشگاه تهران

تهیه منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده توسط استادان دانشگاه تهران

منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده توسط جناب آقای دکتر سیدکاظم علوی‌پناه استاد سنجش از دور دانشگاه تهران و جناب آقای دکتر علی اکبر موسوی موحدی استاد بیوفیزیک دانشگاه تهران و رئیس کرسی یونسکو ...

برگزاری وبینار  Covid ۱۹ in Iran and Europe; An update  با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری وبینار Covid ۱۹ in Iran and Europe; An update با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی

همایشی بین المللی بصورت مجازی (وبینار) تحت عنوان "; Covid۱۹ in Iran and Europe; An update" با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی در مورخ ۹ و ۱۰ مرداد ...