بنیاد روسکی میر

این مرکز در جهت گسترش مطالعات در زمینه فرهنگ و ادبیات روسی، ایجاد ارتباطات، تسهیل روابط در حوزه‏های زبان و ادبیات و فرهنگ روسی و سایر زمینه‌های مورد علاقه اعم از مدیریت، اقتصاد و هنر در بهار سال ۱۳۹۶ در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران افتتاح شد. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌