بورس اراسموس پلاس برای اعضای هیئت علمی

دانشگاه لوند سوئد 

کشور/ شهر:   لوند/ سوئد

وب سایت: https://www.lunduniversity.lu.se/

 

 • بازه اجرایی برنامه: جون الی جولای 2022
 • تعداد تبادل: 3 عضو هیئت علمی
 • طول مدت دوره:  5 روز
 • برنامه:  تدریس در رشته‌های

Physical Sciences, Physical Geography and Ecosystem Science, Architeccture and Construction

 • مدارک مورد نیاز:
 1. عضو هیئت علمی واجد شرایط طبق ضوابط دانشگاه برای اعزام
 2. مصوبه شورای بین‌الملل دانشکدگان/ دانشکده 
 3. مصوبه شورای بین‌الملل دانشگاه
 4. مصوبه کمیته نظارت بر سفرهای خارجی
 5. رزومه انگلیسی
 6. نامه انگیزشی انگلیسی
 7. ارائه طرح درس (پروپوزال)  مطابق با رشته‌های مذکور
 8. مدرک زبان انگلیسی
 9. کپی پاسپورت

 

 

 • زمان ارسال مدارک تا تاریخ:  24 اردیبهشت 1401: به مدارک ناقص و مدارکی که بعد از تاریخ مقرر دریافت گردد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 • کلیه مدارک، به نامه مشاور بین‌الملل واحد به مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل پیوست گردد.
 • برای کسب اطلاعات بیشتر با پست الکترونیکی int.mobility@ut.c.ir تماس حاصل فرمایید.