فرصت‌های مطالعاتی

آئین نامه و  شیوه نامه فرصت های مطالعاتی

آئین نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران

اصلاحیه شیوه نامه فرصت مطالعاتی سازمان امور دانشجویان

مدارک بازگشت ار فرصت خارج

مدارک بازگشت ار فرصت داخل

مقرری جدید سازمان

 

فرایند استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج و داخل

نحوه اقدامات جهت استفاده از فرصت مطالعاتی خارج

نحوه اقدامات جهت استفاده از فرصت داخل (دانشگاه تهران به دانشگاه ها/ موسسات داخل ایران)

معرفی به سفارتخانه

فرایند تسویه و لفو تعهد

فرایند فرصت داخل از سایر دانشگاه ها به دانشگاه تهران

 

فرم های سازمان امور دانشجویان

فرم 107 -کاربرگ ریز نمره-آزاد سازی

فرم تعهد درخصوص خروج از کشور و عدم ادعا

فرم پژوهشی

فرم وثیقه ملکی

فرم تعهد کارمندی (دانشگاه تهران)

فرم لغو تعهد فرصت تحقیقاتی داخل

فرم تعهد زبان

فرم درخواست تمدید فرصت

فرم گزارش سفر به تائید استاد ایرانی

فرم 103

فرم 102

فرم 101

فرم فرصت با هزینه شخصی

فرم لغو تعهد خارج از کشور سازمان

 

نمونه حکم های صادره

نمونه حکم سازمان