اطلاعات تماس مشاوران بین‌الملل

ردیف

نام

واحد

ایمیل

۱

جناب آقای دکتر مکملی

پردیس دانشکده‌های فنی

mokmeli@ut.ac.ir

4

جناب آقای دکتر محمدی سنگ چشمه

پردیس ابوریحان

amohammadis@ut.ac.ir

14

سرکار خانم دکتر امام جمعه

پردیس ارس

emamj@ut.ac.ir

24

جناب آقای دکتر سعیدآبادی

پردیس البرز

sabadi@ut.ac.ir

3

جناب آقای دکتر خواجه‌صالحانی

پردیس علوم

salehani@ut.ac.ir

27

جناب آقای دکتر عبدالهی

پردیس فارابی

abdllahi@ut.ac.ir

5

جناب آقای دکتر محمدی

پردیس کشاورزی

vmohammadi@ut.ac.ir

26

جناب آقای دکتر حداد

پردیس کیش

mjhadad@ut.ac.ir

2

جناب آقای دکتر اسلامی

پردیس هنرهای زیبا

y.islami@ut.ac.ir

11

جناب آقای دکتر رشتیانی

دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی

rashtiani@ut.ac.ir

18

جناب آقای دکتر رحمانی

دانشکده اقتصاد

trahmani@ut.ac.ir

13

سرکار خانم دکتر پویازاده

دانشکده الهیات و معارف اسلامی

puyazade@ut.ac.ir

20

سرکار خانم دکتر زندی

دانشکده تربیت بدنی

shzandi@ut.ac.ir

12

جناب آقای دکتر حمزه

دانشکده جغرافیا

saeid.hamzeh@ut.ac.ir

8

سرکار خانم دکتر مشیرزاده

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

hmoshir@ut.ac.ir

7

جناب آقای دکتر مهرزاد

دانشکده دامپزشکی

mehrzad@ut.ac.ir

19

سرکار خانم دکتر نارنجی

دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

fnarenji@ut.ac.ir

10

سرکار خانم دکتر بیاد

دانشکده زبا‌ن‌ها و ادبیات خارجی

msbeyad@ut.ac.ir

15

جناب آقای دکتر قنبری باغستان

دانشکده علوم اجتماعی

ghanbari.abbas@ut.ac.ir

23

جناب آقای دکتر رفیعی

دانشکده علوم و فنون

roham.rafiee@ut.ac.ir

16

جناب آقای دکتر  سجادی

دانشکده کارآفرینی

msajadi@ut.ac.ir

6

جناب آقای دکتر انصاری

دانشکده مدیریت

mansari@ut.ac.ir

9

جناب آقای دکتر عرب احمدی

دانشکده مطالعات جهان

arabahmadi@ut.ac.ir

25

جناب آقای دکتر نادر نقشینه

کتابخانه مرکزی

nnaghsh@ut.ac.ir

22

سرکار خانم دکتر سید عربی

مرکز تحقیقات بیوشیمی

a.seyedarabi@ut.ac.ir

21

جناب آقای دکترابراهیم‌زاده اردستانی

مؤسسه ژئوفیزیک

ebrahimz@ut.ac.ir

17

جناب آقای دکتر بی جن خان

مؤسسه لغت‌نامه دهخدا

mbjkhan@ut.ac.ir