مدارک مورد نیاز فرصت مطالعاتی اساتید

الف) مدارک قبل از سفر

متقاضی با مراجعه به سایت فرصت مطالعاتی به آدرس bp.ut.ac.ir در تاریخ معین شده نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام و بعد از تایید شورای بین الملل جهت اعزام فرمهای پیش از سفر را تکمیل و به همراه ویزا و پاسپورت خود جهت صدور حکم ارسال می نماید.

فرم تعهد نامه فرصت مطالعاتی

فرم متقاضی و مشخصات همراهان

 

ب) مدارک بعد از سفر

پس از بازگشت از سفر فرم گزارش سفر به همراه گواهی رسمی حضور در دانشگاه مقصد در طول دوره فرصت مطالعاتی به معاونت بین الملل ارسال می گردد.

گزارش سفر