آئین نامه ها

آئین نامه های عمومی

آئین نامه تشکیل و فعالیت موسسات جذب دانشجویان غیر ایرانی شهریه پرداز

آئین نامه جشنواره بین الملل

ایجاد دوره مشترک بین المللی- وزارت علوم

آئین نامه اجرائی دانشگاه تهران در ایجاد دوره های مشترک بین المللی

 

اعضای هیات علمی

آئین نامه فرصت مطالعاتی

مدارک مورد نیاز فرصت مطالعاتی

معرفی نامه استادان

آئین نامه ماموریت های پژوهشی

شرکت در کنفرانس

شیوه نامه به کارگیری عضو هیات علمی پاره وقت دانشگاه تهران

 

دانشجویان

مخصوص دانشجویان غیر ایرانی

شیوه نامه پذیرش دانشجویان بین الملل

شهریه ارزی دانشجویان بین المللی

آئین نامه بورس

پذیرش دانشجوی غیرایرانی پژوهش محور بدون دارا بودن طرح پژوهشی تقاضا محور

اعلام سازمان امور دانشجویان

اعلام معاونت آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناروی

بخشنامه شماره 2/336197

 

 

آئین نامه و  شیوه نامه فرصت های مطالعاتی

آئین نامه فرصت مطالعاتی دانشگاه تهران

شیوه نامه فرصت تحقیقاتی سازمان امور دانشجویان

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی-101

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی-102

مدارک لازم جهت فرصت مطالعاتی کوتاه مدت خارج از کشور دانشجویان دوره دکتری تخصصی -103

فرم تعهد زبان قبل از خروج از کشور

فرم لغو تعهد خارج از کشور سازمان

مدارک بازگشت ار فرصت خارج

مدارک بازگشت ار فرصت داخل

 

فرایند استفاده از فرصت های مطالعاتی خارج و داخل

نحوه اقدامات جهت استفاده از فرصت مطالعاتی خارج

نحوه اقدامات جهت استفاده از فرصت داخل (دانشگاه تهران به دانشگاه ها/ موسسات داخل ایران)

معرفی به سفارتخانه

شرکت در کنفرانس

 

فرم های سازمان امور دانشجویان

مقرری جدید سازمان

فرایند تسویه و لفو تعهد

فرایند فرصت داخل از سایر دانشگاه ها به دانشگاه تهران

فرم 107 -کاربرگ ریز نمره-آزاد سازی

فرم تعهد درخصوص خروج از کشور و عدم ادعا

فرم لغو تعهد داخل کشور_سازمان

نمونه حکم سازمان

 

 

محققین پسا دکترا

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشو ر