آرشیو اخبار

برگزاری وبینار  Covid ۱۹ in Iran and Europe; An update  با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی

برگزاری وبینار Covid ۱۹ in Iran and Europe; An update با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی

همایشی بین المللی بصورت مجازی (وبینار) تحت عنوان "; Covid۱۹ in Iran and Europe; An update" با مشارکت ۳ دانشگاه تهران، علوم پزشکی تهران و علوم پزشکی شهید بهشتی در مورخ ۹ و ۱۰ مرداد ...