تاریخچه، وظایف و ساختار سازمانی

معرفی و تاریخچه

سابقه فعالیت‌های بین‌المللی دانشگاه تهران، به عنوان نماد آموزش عالی کشور و دانشگاه مادر، به زمان تأسیس دفتر روابط بین‌المللی دانشگاه باز می‌گردد. این دفتر فعالیت‌های خود را چند سال پس از تأسیس دانشگاه تهران به شکر مدرن امروزی در سال ۱۳۱۳ آغاز نمود. در ابتدا فعالیت‌های این دفتر در حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه و سپس به صورت مستقل در حوزه ریاست دانشگاه تهران ادامه یافت.

در راستای گسترش همکاری‌های علمی- بین‌المللی و ارتقای جایگاه جهانی دانشگاه تهران، معاونت بین الملل دانشگاه در بهمن سال ۱۳۸۷ تشکیل شد و از آن زمان، مسئولیت ایجاد ارتباط و هماهنگ کننده امور بین‌المللی دانشگاه به صورت منسجم بر عهده دارد. در مقیاس خرد، پیگیری امور بین المللی در پردیس ها‌، دانشکده‌ها و مؤسسات وابسته دانشگاه توسط مشاوران بین الملل دانشگاه پیگیری می‌شود که به عنوان بازوی مشورتی و عملیاتی این معاونت عمل می‌نمایند.

 

وظایف و مأموریت‌ها

مهمترین هدف این معاونت، ارتقای جایگاه بین‌المللی دانشگاه تهران و حضور مؤثر در چرخه تولید علم و فناوری جهانی است که از طریق راهبردهای زیر تحقق می‌یابد:

  • گسترش همکاری‌های آموزشی بین‌المللی
  • تقویت و توسعه همکاری‌های پژوهشی و فناورانه بین‌المللی
  • بهینه سازی زیرساخت‌ها و فرایندهای همکاری بین‌المللی

 

‌ساختار سازمانی معاونت بین الملل

‌‌‌‌‌