دوازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (۱۴۰۱)

با توجه به برگزاری دوازدهمین دوره جشنواره بین الملل دانشگاه تهران (چهارمین دوره جشنواره بین الملل مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران) در بهمن ماه سال جاری، به پیوست فرم‌ها و شیوه نامه شرکت در این جشنواره تقدیم علاقمندان می گردد:

فرم 1 فعالیتهای بین الملل اعضاء هیات علمی

فرم 2: فعالیتهای بین المللی دانشجویان

فرم 3: فعالیتهای بین المللی واحدها 

فرم 4: فعالیتهای بین المللی مشاوران بین الملل

فرم 5: فعالیتهای بین المللی سایر فعالان و کنشگران بین المللی دانشگاه

شیوه نامه امتیازدهی به متقاضیان شرکت در جشنواره بین الملل 1401

مراحل و تاریخ‌های مهم جشنواره به ترتیب عبارتند از:

مراحل

حداکثرمهلت بازه زمانی مجاز

فراخوان عمومی توسط معاونت بین الملل

اول مهر ۱۴۰۱

دریافت، تکمیل، کنترل و تائید مدارک توسط واحد (دانشکده‌های مستقل، مراکز، دانشکده‌های ذیل دانشکدگان، پردیس‌های خودگردان)

تصویب در هیأت رئیسه و ارسال به مشاور بین الملل دانشکدگان (برای واحدهای ذیل دانشکدگان)

تا اول آبان

بررسی و تصویب در هیأت رئیسه دانشکده‌های مستقل، دانشکدگان و پردیس‌های خودگردان با حضور مشاور بین الملل و ارسال صورتجلسه به معاونت بین الملل

تا ۱۵ آبان

طرح در کمیسیون‌های تخصصی دانشگاه

اول دیماه

طرح در شورای بین الملل دانشگاه و تعیین منتخبین

اول بهمن