آئین نامه ها

آئین نامه جشنواره بین الملل

 

اعضای هیات علمی

آئین نامه فرصت مطالعاتی

مدارک مورد نیاز فرصت مطالعاتی

معرفی نامه استادان

آئین نامه ماموریت های پژوهشی

شرکت در کنفرانس

شیوه نامه به کارگیری عضو هیات علمی پاره وقت دانشگاه تهران

 

دانشجویان

آئین نامه فرصت مطالعاتی

معرفی به سفارتخانه

شرکت در کنفرانس

آئین نامه بورس

فرم های سازمان امور دانشجویان

مقرری جدید سازمان

شیوه نامه فرصت تحقیقاتی سازمان امور دانشجویان

فرایند تسویه و لفو تعهد

فرایند فرصت خارج

فرایند فرصت داخل

فرایند فرصت داخل از سایر دانشگاه ها به دانشگاه تهران

فرم 107 -کاربرگ ریز نمره-آزاد سازی

فرم تعهد درخصوص خروج از کشور و عدم ادعا

فرم لغو تعهد داخل کشور_سازمان

مدارک بازگشت ار فرصت خارج

مدارک بازگشت ار فرصت داخل

نمونه حکم سازمان

 

شهریه

شهریه ارزی دانشجویان بین المللی

 

محققین پسا دکترا

آیین نامه برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشو ر

 

پذیرش دانشجوی غیرایرانی پژوهش محور بدون دارا بودن طرح پژوهشی تقاضا محور

اعلام سازمان امور دانشجویان

اعلام معاونت آموزش وزارت علوم، تحقیقات و فناروی

بخشنامه شماره 2/336197