مأموریت پژوهشی

استادان دانشگاه تهران می‌توانند طبق آئین نامه از فرصت شرکت در مأموریت‌های پژوهشی استفاده کنند.