اعلام پذیرفته‌شدگان برنامه پژوهشی مشترک ایران و فرانسه (جندی شاپور) سال ۱۳۹۸

مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی و بخش فرهنگی سفارت فرانسه پس از بررسی ۴۱ طرح ارسالی، ۱۵ طرح را به عنوان منتخب و ۷ طرح را به عنوان رزرو مطابق جداول زیر برای حمایت مالی انتخاب و اعلام کرد. فهرست مجریان طرح‌های منتخب و رزرو از دانشگاه تهران عبارتست از:

الف- طرح‌های منتخب

  • رضا اولادی، حوزه علوم پایه- کشاورزی
  • سودابه شمه سوار، حوزه علوم پایه
  • فروزنده سلطانی، حوزه کشاورزی
  • مجید بنی اسدی، حوزه فنی مهندسی
  • محمدرضا نقوی، حوزه کشاورزی

ب- طرح‌های رزرو

  • محمد کابلی، حوزه کشاورزی
الف- طرح‌های منتخب جندی‌شاپور ۱۳۹۸
ردیف مجری ایرانی دانشگاه عنوان طرح مجری فرانسوی دانشگاه حوزه تخصصی
1 شیوا اکبری تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان

توسعه مدل سه بعدی تطبیقی in vitro برای هدف قرار دادن سلول های بنیادی سرطانی و استفاده از تمایز گلیوبلاستوما به عنوان یک رویکرد درمانی جدید

Developing a New Adapted In Vitro 3D Model to Target Cancer Stem Cells and Using Glioblastoma Differentiation as a Novel Therapy

Catherine GRILLON CNRS علوم پایه
2 مسعود رحمتی لرستان

بررسی اثرات بیولوژیک تمرین تحریک الکتریکی عصبی-عضلانی بر شکل پذیری عضله اسکلتی و مغز: نقش سلول های بنیادی عضلانی و عصبی

Unraveling the Biological Effects of Neuromuscular Electrical Stimulation Training on Skeletal Muscle and Brain Plasticity: the Role of Myogenic and Neurogenic Progenitor Cells

Julien GONDIN Claude Bernard Lyon 1 علوم پزشکی
3 هادی پرستار شهری صنعتی شریف

تعیین اصالت و تشخیص تقلب در مواد غذایی با استفاده از تکنیک های تصویربرداری فراطیفی و کمومتریکس

Food Authenticity and Adulteration Detection by Using Hyperspectral Imaging and Chemometric Techniques

Cyril RUCKEBUSCH Lille1 علوم پایه
4 رضا اولادی تهران

توسعه چندسازه های زیستی هوشمند با استفاده از پوشش های نوآورانه

Development of Smart Bio-Composites with Innovative Coatings

Jean GERARD

CIRAD

Montpellier

علوم پایه- کشاورزی
5 سودابه شمه سوار تهران

مدل بندی فرسایش و بررسی سیاست های تعمیر و نگهداری در زیر ساخت های تولید انرژی

Deterioration Modeling and Predictive Maintenance in Power Generation Subsystems

Antione GRALL Université de Technologie de Troyes علوم پایه
6 فرنوش خسروبخش کردستان

بررسی اثر محافظت کنندگی عصبی یک پروتئین ویروسی در دو مدل حیوانی in vitro و in vivo بیماری نوروپاتی بینایی

Evaluation of the Neuroprotective Effect of a Viral Protein in Both In Vitro and In Vivo Models of Optic Neuropathies

Pascale BELENGUER

Université Paul Sabatier

Toulouse

علوم پایه
7 فروزنده سلطانی تهران

مطالعه فنوتیپی ریشه ژنوتیپ های بادمجان و گونه های وابسنه به جنس Solanum جهت انتخاب برای برنامه های اصلاحی تحت تنشهای خشکی و شوری

Root Phenotyping of Eggplant Genotypes and Related Solanum Species to Select Superior Genotypes for Breeding Under Drought and Salinity Stress Condition

Rebecca STEVENS INRA کشاورزی
8 مجید بنی اسدی تهران

همگن سازی تجربی و عددی بافت استخوان

Numerical and Experimental Homogenization of Bone Tissue

Daniel GEORGE Université de Strasbourg فنی مهندسی
9 محمد نصیری بوعلی سینا

RT-NET شبکه های بی سیم بلاردنگ برای اینترت اشیا صنعتی

RT-NET: Real-Time Wireless Networks for the Industrial Internet of Things

Fabrice THEOLEYRE Université de Strasbourg فنی مهندسی
10 منصور شریعتی اصفهان

بررسی سازگاری گیاه آرابیدوپسیس تالیانا با استرس همزمان خشکی و حرارت

Characterization of the Acclimation of Arabidopsis Thaliana Plants to a Combined Drought and Heat Stress

Eric RUELLAND Université Paris علوم پایه
11 ناصر همدمی صنعتی اصفهان

استخراج و استحصال پلی ساکاریدهای موجود در ضایعات هندوانه

Extraction, Characterization and Development of Pectin By-Products from the Watermelon Industry

Philippe MICHAUD

Institut Pascal

Université Clermont Auvergne

کشاورزی
12 محمدرضا سبزعلیان صنعتی اصفهان

راهبردهای سازگاری با خشکی در علف چاودارهای یکساله و چند ساله خودگشن و همزیست با قارچ‌های اندوفایت

Epichloe Adaptative Strategies to Drought in Self-Pollinating Annual and Perennial Reygrasses Infected with Epichloe Fungal Endophyte

Florence VOLAIRE-SOLTANI

CEFE

CNRS

کشاورزی
13 محمدرضا نقوی تهران

رز، رنگ و عطر

Roses, Color, and Fragrance

Hubert SCHALLER Université de Strasbourg کشاورزی
14 سید فخرالدین حسینی تربیت مدرس

طراحی و ساخت مواد بسته بندی غذایی زیست تخریب پذیر با شیوه الکتروریسندگی

Design and Manufacture of Biodegradable Food Packages by Electrospinning

Adem GHARSALLAOUI Claude Bernard Lyon 1 کشاورزی
15 معصومه شایان مهر ساری

بررسی تنوع گونه ای و ساختار جمعیتی پادمان (بندپایان: شش پایان) و رابطه آن ها با عوامل اکولوژیکی در جنگل های هیرکانی ایران

Biodiversity and Structure of the Communities of Collembola (Arthropoda: Hexapoda) and their Relationship with Ecological Factors in Iran's Hyrcanian Forests

Frédéric Thomas  TULLY Paris 6 Sorbonne علوم پایه

 

 

ب- طرح‌های رزرو جندی‌شاپور ۱۳۹۸
ردیف مجری ایرانی دانشگاه ایرانی عنوان طرح مجری فرانسوی دانشگاه فرانسوی حوزه تخصصی
1 سید محمد هادی هدایت‌زاده پژوهشگاه دانش‌های بنیادی حساب و هندسه فرم‌های اتومورف

Arithmetic and Geometry of Automorphic Forms

Jacques TILOUINE MALEK Paris 13 علوم پایه
2 انوشه لطیفی شاهاندشتی صنعتی قم نظریه های فیزیکی و مدل هایی با قابلیت پیش بینی برای مورفولوژی سواحل

Physical Theories and Predictive Models for Costal Geomorphology

Miguel MANNA Université de Montpellier علوم پایه
3 علی رجب پور امام خمینی قزوین پدیده ترموالکتریسیته اطراف نانو ذرات داغ

Thermoelectricity Around Hot Colloidal Nanoparticles

Samy MERABIA

Claude Bernard Lyon 1

Lumière Matière (ILM)

فنی مهندسی
4 حسن زختاره بوعلی سینا چالش های فرهنگی ترجمه

Cultural Challenges in Translation

Driss ABLALI Lorraine علوم انسانی
5 محمد کابلی تهران بیوجغرافی مارهای ایران تحت تاثیر تغییرات اقلیمی از گذشته تا آینده

Biogeography of Iranian Snakes: from Past to Future under Climate Change

Claudine MONTGELARD Centre d’Ecologie fonctionnelle et évolutive کشاورزی
6 حسن سواری تربیت مدرس مطالعه تطبیقی حقوق آب : عملکرد پنج قاره

Studies of Comparative Water Law and Rurality : Practice of the Five Continents

Frantz MYNARD Nantes علوم انسانی
7 فاطمه درویش خواجه نصیر بررسی وسنتز مولکولهایی با خواص بویایی

Evaluation and Synthesis of Molecules of Olfactory Interest

Jean-Luc PIRAT Montpellier کشاورزی