دوره و بازه زمانی فعالیت های متقاضیان

دوره‌ و بازه زمانی احتساب فعالیت‌های متقاضیان شرکت در جشنواره بین الملل دانشگاه تهران

ردیف

عنوان

دوره احتساب فعالیت‌ها

بازه زمانی فعالیت‌ها

1

استادان

سه سال

از اول مهر 1397 تا 31 شهریور 1400

2

دانشجویان

(در زمان فراخوان، دانشجوی دانشگاه تهران بوده و یا حداکثر دو سال از فارغ التحصیلی وی گذشته باشد)

سه سال

از اول مهر 1397 تا 31 شهریور 1400

3

مشاوران بین‌الملل

دو سال

از اول مهر 1398 تا 31 شهریور 1400

4

کنشگران و فعالان

یک سال

از اول مهر 1399 تا 31 شهریور 1400

5

واحدها
(دانشکده‌های مستقل و ذیل دانشکدگان، موسسات)

یک سال

از اول مهر 1399 تا 31 شهریور 1400