معرفی معاون بین الملل

دکتر سید محمد مرندی

مرتبه علمی: استاد

عضو هیأت علمی دانشکدهزبان ها و ادبیات خارجی

تاریخ انتصاب: مهرماه 1400