معرفی معاون بین الملل

دکتر محمد حسین صراف زاده

مرتبه علمی: استاد

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی پردیس فنی

تاریخ انتصاب: شهریور ۱۳۹۹

مشاهده رزومه فارسی