تلفن های تماس

عنوان

شماره داخلی

شماره مستقیم

دفتر معاونت

۳۴۱۱

۳۲۶۰

۶۶۴۶۹۸۰۷

۶۶۴۱۲۷۹۱

فاکس: ۶۶۴۹۸۸۷۳

مدیرکل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل

۲۹۵۱

۶۶۹۵۳۹۲۴

معاون اداره کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین‌الملل

۳۸۴۱

۶۶۹۶۳۶۶۴

مدیر کل همکاری‌های بین‌المللی

۳۲۶۰

 

معاون اداره کل روابط بین‌الملل

۲۷۴۹

 

اداره بین المللی سازی

۳۷۳۱

۶۶۹۶۳۸۸۹

اداره همکاری‌های بین‌المللی

۳۶۸۹

۳۷۳۰

 

اداره امور بین المللی اعضای هیات علمی

۳۸۱۶

۶۶۴۰۴۷۹۰

امور کنسولی

۲۶۳۶

۶۶۴۱۹۶۴۹

کارشناس دانشجویان بین‌الملل

۳۷۴۰

۳۲۶۱

 

تبادلات دانشجویی

۳۲۶۹

۶۶۹۶۳۸۷۳

اداره دانشجویان بین‌الملل

۳۲۶۱

 

حسابداری

۲۶۷۲

۶۶۹۶۳۲۰۲

تشریفات بین‌الملل

۳۴۱۳

۶۶۴۰۴۴۸۹