اداره کل اعضای هیئت علمی و دانشجویان بین الملل

در راستای اجرای سیاست بین‌المللی نمودن دانشگاه و تنوع‌بخشی به شیوه‌های پذیرش دانشجو و با هدف گسترش زبان و ادبیات فارسی، ایجاد و تقویت کرسی‌ها و گروه‌های آموزشی زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های خارجی و به منظور گسترش روابط علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مختلف، فراهم نمودن بستر مناسب برای ادامه تحصیل جوانان مستعد دیگر کشورها و شناساندن بیشتر و بهتر فرهنگ ایران اسلامی و اثرگذاری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی سایر ملل و اقوام، در سال ۱۳۸۱ اداره امور دانشجویان خارجی دانشگاه تهران تشکیل گردید.