اداره کل برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی

اداره کل برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی، عهده‌دار وظایف ذیل است:

 • جمع‌آوری اطلاعات و تنظیم آن جهت پیشنهاد خط مشی‌ها و برنامه‌های مربوط به روابط و همکاری بین‌المللی و منطقه‌ای و دستیابی به اهداف بین‌المللی سازی دانشگاه.
 • تهیه و تدوین پیش‌نویس قراردادها، موافقت‌نامه‌ها، پروتکل‌ها و یادداشت‌های تفاهم در چارچوب اهداف و مأموریت دانشگاه.
 • تهیه و تنظیم و ارائه پیشنهاد طرح‌ها و پروژه‌های بین‌المللی دانشگاه و اقدام لازم در جهت اجرای آنها.
 • فراهم آوردن امکانات لازم جهت انجام بازدیدهای علمی شخصیت‌های علمی خارجی از دانشگاه.
 • بررسی‌ها و مطالعات لازم به منظور اعزام اعضای هیئت علمی به کنگره‌ها، سمینارها و....
 • برنامه‌ریزی لازم به منظور برگزاری اجلاس‌های مشترک دانشگاه و هماهنگی و شرکت در اجلاس‌های مشترک و پیگیری نتایج حاصله‌.
 • انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم در خصوص معرفی توانمندی‌های علمی دانشگاه تهران در عرصه بین‌المللی.
 • انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم در خصوص توسعه نشر بین‌المللی دانشگاه.
 • انجام اقدامات و هماهنگی‌های لازم در خصوص توسعه برنامه‌های آموزشی و پژوهشی بین‌المللی.
 • اتخاذ تمهیدات لازم به منظور ملاقات و بازدید شخصیت‌های علمی در سایر کشورها با مقامات مسئول و تنظیم برنامه بازدید از فعالیت‌های دانشگاه.
 • فراهم آوردن موجبات برقراری ارتباط واحدهای تابعه دانشگاه با دانشگاه‌های خارجی در قالب همکاری‌های متقابل و انجام تشریفات مربوطه.
 • دریافت‌، بررسی و تجزیه و تحلیل گزارش‌های هیئت‌های اعزامی به کشورهای خارجی‌.
 • انجام اقدامات لازم در مورد معرفی داوطلبان بورسیه‌ها به مؤسسات خارجی و بین‌‌المللی‌.
 • تهیه بانک اطلاعات از مجموعه ملاقات‌ها، بازدیدها و گزارش‌های مدیران و کارشناسان دانشگاه از کشورها و دانشگاه‌های خارجی به منظور بهره‌برداری در مأموریت‌های جدید.
 • انجام سایر وظایف محوله از سوی معاون بین‌الملل.